Plánujete revitalizáciu (obnovu) Vášho panelového domu?

Iste väčšina z nás vie, ako je bytový fond panelových domov v Slovenskej republike hlboko poznamenaný dlhodobo zanedbávanou údržbou. Rôzne zdroje uvádzajú, že na revitalizáciu bytového fondu v SR bude potrebných od 50 do 200 miliárd Sk. Revitalizačný proces bol nedávno úspešne zahájený. Ako všetci vidíme vo svojich mestách, napriek tomu stále nedosahuje potrebnú dynamiku. Technický stav týchto budov sa rýchlo zhoršuje.

Pri neustálom dlhodobom odkladaní revitalizácie množstvo konštrukčných častí panelových domov vykazuje značné závady. Tieto závady sa znateľne prejavujú znižovaním úžitkových vlastností panelákov a zvyšovaním prevádzkových nákladov. Z mnohoročných skúsenosti jasne vyplýva, že veľa obyvateľov takýchto panelových domov rieši a bude musieť riešiť situáciu, kedy súčasné okná doslúžili a sú v havarijnom stave, fasáda budovy vykazuje značné statické poruchy konštrukcie, výťah vyžaduje rekonštrukciu minimálne vyplývajúcu z noriem EU, strešným plášťom zatieka. Napriek tomu existuje riešenie - rekonštrukcia a revitalizácia bytových domov. Rekonštrukciou obvodového plášťa a strechy, vstupných otvorov, zmenou zdroja tepla a teplej vody, výťahov a rozvodov získame nemalé úspory na úrovni 30-50 %.

Zupkova 08Pre úspešnú revitalizáciu panelových domov je potrebná komplexná analýza porúch, stavebno-technické zhodnotenie stávajúceho stavu a navrhnutie optimálneho druhu revitalizácie a optimalizácie postupov pri odstraňovaní porúch. Komplexná revitalizácia zahŕňa okrem iného tieto druhy prác:

Projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné konanie
Statické posúdenie objektov
Energetický audit domu
Konštrukčné, statické a sanačné úpravy a opravy obvodového plášťa pred zateplením
Samotné zateplenie domu
Opravy zábradlia (vrátane opráv zvetraných betónových častí v miesta kotvenia) a iné zámočnícke práce
Sanácie lodžií, oprava hydroizolácií a dlažieb
Výmena okien vrátane medziokenných vložiek, dverí a riešení vstupných priestorov
Zasklenie lodžií
Rekonštrukcie a zateplenie plochých striech
Poradenstvo pri kombinácii rôznych zdrojov financovania
Rekonštrukcie bytových jadier i celých bytov
Výmeny rozvodov teplej i studenej vody, požiarnych rozvodov i kanalizácie
Vykonanie požiarnych úsekov v objekte
Výmeny okien spolu s MI
Maľby a nátery
Obklady a dlažby
Inžiniering
Pri všetkých týchto činnostiach spolupracujeme so skúsenými odborníkmi a znalcami z oblasti posudzovania statiky konštrukcií, stavu strešného a obvodového plášťa a energetického zhodnotenia stavu domu.

Ďalej sa zameriavame na predprojektové energetické štúdie a štúdie uskutočniteľnosti. Po posúdení týchto ukazovateľov konzultujeme vhodné riešenie s odborníkmi z oblasti poradenskej a projektovej činnosti so zameraním na program regenerácie panelových domov. 

 

Konštrukcia domu Bytový viacpodlažný dom
Obvodové steny 30-40 %
Vnútorné steny 5-10 %
Strop nad pivnicou alebo podlaha na terene 5-10 %
Okná a vstupné dvere vrátane fitrácie 40-50 %
Strecha alebo strop pod pôjdou

5-10 %

Naša spoločnosť Vám ponúka zdarma:

- posúdenie Vašej súčasnej situácie s návrhom riešení,

- prvotné jednania so všetkými vlastníkmi alebo nájomníkmi,

- poradenstvo a konzultácie v oblasti právnej, ekonomickej, finančnej i inej stránke,

- spracovanie cenových ponúk našou spoločnosťou týkajúcich sa revitalizácie

- spracovanie cenových ponúk od partnerských firiem týkajúcich sa revitalizácie

V prípade vzájomného súladu Vám za spoplatnenie ďalej ponúkame:

- na základe plnej moci jednania s všetkými dotknutými orgánmi týkajúcich sa revitalizácie,

- zabezpečenie celej dokumentácie pre prípadné financovanie revitalizácie (dotácie, úver....)

- zaistenie celej dokumentácie pre stavebné konanie (audit, vykonávacie projekty, stavebné povolenia......)

- zabezpečenie realizácie obnovy v dohodnutom rozsahu

- technologický dohľad a stavebný dozor,

- nezávislé predanie diela a zaistenie kolaudácie.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates